Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2012

CJUE, Volksbank România c. ANPC, Contracte de credit cu consumatorii

Pe data de 12 iulie 2012, CJUE s-a pronunțat în cauza C-602/10 privind pe SC Volksbank România SA şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC) Pentru o analiză pertinentă a cauzei, vedeți articolulul dnei. Beatrice Andreșan, formator INM, disponibil aici . Dispozitivul hotărârii: 1) Articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o măsură națională menită să transpună această directivă în dreptul intern să includă în domeniul său de aplicare material contracte de credit, precum cele în discuție în acțiunea principală, având ca obiect acordarea unui credit garantat cu un bun imobil, în pofida faptului că astfel de contracte sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare material al di

Modificări substanțiale ale O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Rovinieta)

În Monitorul Oficial nr. 509/2012 a fost publicată Legea nr. 144/2012 care aduce modificări substanțiale privind constatarea și sancționarea contravenției de a circula fără a deține o rovinietă valabilă. În esență modificările sunt următoarele: art. 8 alin. 1 califică această faptă ca fiind o contravenție continuă sunt abrogate dispozițiile privind aplicarea tarifului de utilizare precum și Anexa 4 care prevedea cuantumul tarifului de utilizare. Ca dispoziție tranzitorie, art.II din Lege prevede că tarifele de utilizare aplicate și contestate în instanță până la data de intrare în vigoare a prezentei legi se anulează. Procesul-verbal se întocmește și se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la constatarea contravenției, interval în care nu mai pot fi încheiate alte procese-verbale de constatare a contravenției de a circula pe drumurile publice fără rovinietă valabilă.

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2012

A apărut Revista Formul Judecătorilor nr. 2/2012 , singura revistă editată de către judecătorii din românia. EDITORIAL - Punte peste secole Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea I [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887] ATITUDINI Maimon Schwarzschild - Cum judecăm judecătorii   Tamara Manea - Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material şi procedural Lorne Neudorf – Independenţa judiciară: Judecătorul ca a treia parte a litigiului [articol în lb. engleză] Richard H. Pildes - Este Curtea Supremă de Justiţie o instituţie "majoritară"? [articol în lb. engleză] STUDII JURIDICE Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Câteva aspecte privind medierea în România. Facilităţi pentru a utiliza procedura medierii [articol în lb. franceză] Roxana Lăcătuşu - Cauza A.M.M. c. României. Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi inte

Participarea la ședința de informare cu privire la avantajele medierii – procedură prealabilă obligatorie din 9 ianuarie 2013

Potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 115/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 462/2012 a fost introdus art. 60 1 care prevede că în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii. Materiile sunt enumerate de lege: în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor; în materia dreptului familiei în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuire

CCR–Sentințele pronunțate în procedura plângerii contravenționale privitoare la contravențiile prev. de O.U.G. 195/2002 vor fi supuse căii de atac a recursului

Potrivit deciziei nr. 500 din 15 mai 2012 a Curții Constituționale, aceasta și-a reconsiderat jurisprudența anterioară, statuând în sensul că având în vedere că în  lipsa unei căi de atac împotriva soluțiilor pronunțate în materie contravențională, unele instanțe de judecată absolutizează prezumția de legalitate și de temeinicie a procesului-verbal de contestare și sancționare a contravențiilor, instanța constituțională a considerat că în această materie este necesară existența căii de atac a recursului. De asemenea, Curtea Constituțională a mai reținut că unele instanțe nu își exercită rolul activ în ceea ce privește administrarea tuturor probelor utile, pertinente și concludente în cauză, respingând astfel plângerile contravenționale fără a intra în cercetarea fondului. Decizia nu a fost publicată încă în Monitorul Oficial, însă este disponibilă pe site-ul Curții .