Monday, July 30, 2012

CJUE, Volksbank România c. ANPC, Contracte de credit cu consumatorii

Pe data de 12 iulie 2012, CJUE s-a pronunțat în cauza C-602/10 privind pe SC Volksbank România SA şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC)

Pentru o analiză pertinentă a cauzei, vedeți articolulul dnei. Beatrice Andreșan, formator INM, disponibil aici.


Dispozitivul hotărârii:
1) Articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o măsură națională menită să transpună această directivă în dreptul intern să includă în domeniul său de aplicare material contracte de credit, precum cele în discuție în acțiunea principală, având ca obiect acordarea unui credit garantat cu un bun imobil, în pofida faptului că astfel de contracte sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare material al directivei menționate în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera (a) din aceasta.

2) Articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2008/48 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o măsură națională menită să transpună această directivă în dreptul intern să definească domeniul său de aplicare temporal astfel încât respectiva măsură să se aplice și unor contracte de credit precum cele în discuție în acțiunea principală, care sunt excluse din domeniul de aplicare material al acestei directive și care erau în derulare la data intrării în vigoare a măsurii naționale menționate.

3) Articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/48 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o măsură națională menită să transpună această directivă în dreptul intern să impună instituțiilor de credit obligații, care nu sunt prevăzute de directiva menționată, în ceea ce privește tipurile de comisioane pe care acestea le pot percepe în cadrul unor contracte de credit de consum care intră în domeniul de aplicare al respectivei măsuri.

4) Normele din Tratatul FUE în materie de liberă prestare a serviciilor trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei dispoziții de drept național prin care instituțiilor de credit li se interzice să perceapă anumite comisioane bancare.

5) Articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2008/48 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei norme ce face parte din măsura națională menită să transpună această directivă care, în materie de litigii având ca obiect credite de consum, permite consumatorilor să se adreseze direct unei autorități de protecție a consumatorilor, care, în continuare, poate aplica sancțiuni instituțiilor de credit pentru încălcarea acestei măsuri naționale, fără să aibă obligația de a recurge în prealabil la procedurile de soluționare extrajudiciară prevăzute de legislația națională pentru asemenea litigii.

Friday, July 27, 2012

Modificări substanțiale ale O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Rovinieta)

În Monitorul Oficial nr. 509/2012 a fost publicată Legea nr. 144/2012 care aduce modificări substanțiale privind constatarea și sancționarea contravenției de a circula fără a deține o rovinietă valabilă. În esență modificările sunt următoarele:

  • art. 8 alin. 1 califică această faptă ca fiind o contravenție continuă
  • sunt abrogate dispozițiile privind aplicarea tarifului de utilizare precum și Anexa 4 care prevedea cuantumul tarifului de utilizare. Ca dispoziție tranzitorie, art.II din Lege prevede că tarifele de utilizare aplicate și contestate în instanță până la data de intrare în vigoare a prezentei legi se anulează.
  • Procesul-verbal se întocmește și se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la constatarea contravenției, interval în care nu mai pot fi încheiate alte procese-verbale de constatare a contravenției de a circula pe drumurile publice fără rovinietă valabilă.

Wednesday, July 18, 2012

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2012

RFJ 2.2012

A apărut Revista Formul Judecătorilor nr. 2/2012, singura revistă editată de către judecătorii din românia.

EDITORIAL - Punte peste secole

Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea I [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887]

ATITUDINI

Maimon Schwarzschild - Cum judecăm judecătorii  

Tamara Manea - Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material şi procedural

Lorne Neudorf – Independenţa judiciară: Judecătorul ca a treia parte a litigiului [articol în lb. engleză]

Richard H. Pildes - Este Curtea Supremă de Justiţie o instituţie "majoritară"? [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Câteva aspecte privind medierea în România. Facilităţi pentru a utiliza procedura medierii [articol în lb. franceză]

Roxana Lăcătuşu - Cauza A.M.M. c. României. Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumatului tată de a nu fi supus testelor ADN

Lorena Zidaru - Încălcarea art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin utilizarea în mod nejustificat a armelor de foc

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul de asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor (notă de Alexandra Neagu)

2. Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României - Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate (notă de Victor Constantinescu)

3. Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alții c. României (notă de Dragoş Călin)

4. Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României (notă de Dragoş Călin)

5. Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României (notă de Dragoş Călin)

6. Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României - O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor (notă de Ileana Popa şi Flavian Popa)

7. Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – Decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României (notă de Ionuţ Militaru)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Protecţia consumatorilor. Dacă se modifică costul unui serviciu, furnizorul trebuie să indice în contract metoda în conformitate cu care variază respectivul cost sau motivul variaţiei. În acest caz, consumatorul are dreptul de a pune capăt contractului. Hotărârea judecătorească prin care o clauză contractuală a fost declarată abuzivă produce efecte şi faţă de consumatorii care nu au fost parte la procedură. Instanţele naţionale au obligaţia de a stabili toate consecinţele care decurg din caracterul abuziv al unei clauze, astfel încât aceasta să nu producă efecte faţă de consumatorii cărora li se adresează

2. Principiul egalităţii de tratament. Discriminare pe motive de vârstă.  Neluarea în considerare a experienţei profesionale dobândite în cadrul altei întreprinderi a aceluiaşi grup nu constituie o discriminare pe motive de vârstă. Un angajator nu este obligat să ia în considerare, pentru remunerarea angajaţilor săi, experienţa profesională pe care aceştia au dobândit-o în cadrul unei astfel de întreprinderi

3. Politica socială. Dreptul Uniunii Europene se opune unor dispoziţii naţionale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit, nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit, care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă

4. Politica socială. În perioada tranzitorie de maximum cinci ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, condiţiile pentru accesul studenţilor bulgari pe piaţa forţei de muncă dintr-un alt stat membru nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile studenţilor din ţări terţe

5. Protecţia consumatorilor. Instanţele judecătoreşti pot anula din oficiu clauzele abuzive din contractele cu consumatorii, însă nu pot modifica conţinutul acestor clauze

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Avizele emise în vederea încuviinţării percheziţiei, a reţinerii sau a arestării preventive a unui magistrat, de Secţia competentă a C.S.M., nu reprezintă acte administrative independente de măsurile penale dispuse de instanţa penală. Ca atare, acestea nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ

2. Acțiune formulată de Curtea de Apel Bucureşti împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. care a dispus ca posturile ce privesc funcţii de conducere să nu fie incluse în lista posturilor scoase la concursul de promovare în funcții de execuție a judecătorilor. Lipsă de interes. Posibilitatea ocupării locurilor în cauză prin valorificarea rezultatelor concursului

3. Excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 33 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Caracterul definitiv al rezultatelor probei orale nu poate să rezulte numai din faptul înregistrării desfăşurării (cel puţin în format audio) şi păstrării acestei înregistrări cel puţin un an de la data desfăşurării probei

4. Alegerea în funcţia de vicepreşedinte al C.S.M.. Reînnoirea mandatului. Se pot exercita două mandate, cu condiţia ca acestea să nu fie succesive. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să interzică un al doilea mandat indiferent de situaţie, ar fi folosit expresia „un singur mandat” sau o altă expresie echivalentă şi lipsită de orice urmă de echivoc

PREZENTĂRI

Conferinţa Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, Bucureşti, Academia Română, 15 martie 2012

GREFA VESELĂ

Declinarea competenţei la instanţa de contencios administrativ după constituirea completului de judecată la Judecătorie în forma prevăzută de lege pentru judecarea de către Tribunal a conflictelor de muncă, respectiv cu participarea a doi judecători şi a doi asistenţi judiciari

Tuesday, July 10, 2012

Participarea la ședința de informare cu privire la avantajele medierii – procedură prealabilă obligatorie din 9 ianuarie 2013

Potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 115/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 462/2012 a fost introdus art. 601 care prevede că în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.
Materiile sunt enumerate de lege:
  • în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
  • în materia dreptului familiei
  • în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate
  • în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură
  • în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
  • în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei
  • în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală
Dovada participării la ședința de informare se va putea face prin procesul-verbal eliberat de mediatorul care a realizat informarea.
Potrivit art. II din Legea nr. 115/2012, modificările aduse de această lege vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2012, cu excepția articolulul sus-menționat, care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CCR–Sentințele pronunțate în procedura plângerii contravenționale privitoare la contravențiile prev. de O.U.G. 195/2002 vor fi supuse căii de atac a recursului

Potrivit deciziei nr. 500 din 15 mai 2012 a Curții Constituționale, aceasta și-a reconsiderat jurisprudența anterioară, statuând în sensul că având în vedere că în  lipsa unei căi de atac împotriva soluțiilor pronunțate în materie contravențională, unele instanțe de judecată absolutizează prezumția de legalitate și de temeinicie a procesului-verbal de contestare și sancționare a contravențiilor, instanța constituțională a considerat că în această materie este necesară existența căii de atac a recursului. De asemenea, Curtea Constituțională a mai reținut că unele instanțe nu își exercită rolul activ în ceea ce privește administrarea tuturor probelor utile, pertinente și concludente în cauză, respingând astfel plângerile contravenționale fără a intra în cercetarea fondului.

Decizia nu a fost publicată încă în Monitorul Oficial, însă este disponibilă pe site-ul Curții.